Flota
» Zarządzanie
» Wynajem
» Serwis
» Sprzedaż

Przedsiębiorstwo
» Oto my
» Powstanie
» Kariera
» Głosy klientów
» Członkostwo
» ROCKBIRD BCC
» Kids

Blog
» Aktualności
» Info
» Kwalifikacje

Kontakt
Shop

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH


1. Przegląd ochrony danych


Informacje ogólne

Poniższe informacje stanowią przejrzysty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas korzystania z tej witryny. Termin „dane osobowe” obejmuje wszelkie informacje pozwalające na identyfikację użytkownika. Dokładne informacje dotyczące ochrony danych można znaleźć w naszej Deklaracji ochrony danych, dostępnej poniżej.

Rejestrowanie danych na tej stronie internetowej

Kto jest podmiotem odpowiedzialnym za rejestrowanie danych na tej stronie internetowej (tj. „administratorem”)?

Dane przetwarzane na tej stronie internetowej są zarządzane przez operatora witryny, którego dane kontaktowe znajdują się w sekcji „Informacje o podmiocie odpowiedzialnym (nazywanym w RODO „administratorem”)” w niniejszej Polityce prywatności.

W jaki sposób rejestrujemy dane użytkownika?

Dane użytkownika są gromadzone po uzyskaniu ich od użytkownika, na przykład przez wypełnienie formularza kontaktowego. Dodatkowe informacje rejestrowane są automatycznie przez nasze systemy informatyczne lub po uzyskaniu zgody podczas odwiedzin na stronie internetowej. Te dodatkowe dane obejmują głównie informacje techniczne, takie jak przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas dostępu do witryny. Te informacje są automatycznie rejestrowane podczas korzystania z witryny.

Do jakich celów wykorzystujemy dane użytkowników?

Część informacji generowana jest w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej, a inne mogą być wykorzystywane do analizy wzorców użytkowania.

Jakie prawa przysługują użytkownikowi w odniesieniu do jego danych?

Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o źródle, odbiorcach i celach przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie, bez ponoszenia opłat. Ponadto, użytkownik ma prawo żądać poprawki lub usunięcia swoich danych. Jeśli użytkownik udzielił zgody na przetwarzanie danych, może ją wycofać w dowolnym momencie, wpływając na przetwarzanie danych w przyszłości. Dodatkowo, użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych w określonych sytuacjach. Ma również prawo złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

W przypadku pytań dotyczących ochrony danych, prosimy o kontakt w dowolnym momencie.

Narzędzia analityczne i narzędzia dostarczane przez strony trzecie

Istnieje możliwość analizy statystycznej wzorców przeglądania tej witryny. Taka analiza jest przeprowadzana głównie za pomocą programów analitycznych. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w naszym Oświadczeniu o ochronie danych poniżej.


2. Hosting


Zawartość naszej strony internetowej jest hostowana przez:

ALL-INKL

Usługodawcą jest ALL-INKL.COM – Neue Medien Münnich, właściciel: René Münnich, Hauptstraße 68, 02742 Friedersdorf, Niemcy (dalej „All-Inkl”). Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności All-Inkl: https://all-inkl.com/datenschutzinformationen/.

Korzystanie z All-Inkl opiera się na Art. 6(1)(f) RODO. Naszym uzasadnionym celem jest jak najbardziej wiarygodna reprezentacja naszej strony internetowej. Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 (1) TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. pobieranie odcisków palców urządzenia) zgodnie z TTDSG. Zgoda ta może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Przetwarzanie danych

Zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych (DPA) w celu korzystania z usługi. Jest to umowa wymagana przez przepisy o ochronie danych osobowych, gwarantująca, że dane osobowe odwiedzających naszą witrynę są przetwarzane zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.


3. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe


Ochrona danych

Operatorzy tej witryny i jej podstron traktują bardzo poważnie ochronę danych osobowych użytkowników. Dlatego traktujemy dane osobowe jako poufne i przetwarzamy je zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Podczas korzystania z witryny gromadzone są różne dane osobowe, które obejmują informacje umożliwiające identyfikację użytkownika. Niniejsze Oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy, do jakich celów są wykorzystywane, oraz w jaki sposób są gromadzone.

Informujemy, że transmisja danych przez Internet (tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej) może być podatna na luki w zabezpieczeniach. Nie jest możliwe całkowite zabezpieczenie danych przed dostępem osób trzecich.

Informacje o podmiocie odpowiedzialnym (zwanym w RODO „administratorem danych”)

Administratorem przetwarzania danych na tej stronie internetowej jest:

ROCKBIRD GmbH

Spitalgasse 15

71083 Herrenberg

Niemcy

Telefon: +49 7032 309020

E-mail: hello@rockbird.eu

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi podejmuje decyzje dotyczące celów i środków przetwarzania danych osobowych (np. imion i nazwisk, adresów e-mail itp.).

Okres przechowywania

Jeśli w niniejszej polityce prywatności nie określono szczegółowego okresu przechowywania, dane osobowe użytkownika pozostaną u nas do momentu, gdy cel ich gromadzenia przestanie mieć zastosowanie. Jeśli użytkownik złoży uzasadniony wniosek o usunięcie danych lub cofnie zgodę na ich przetwarzanie, dane zostaną usunięte, chyba że istnieją inne prawnie uzasadnione powody przechowywania (np. przepisy prawa podatkowego lub handlowego); w takim przypadku usunięcie nastąpi po ustaniu tych powodów.

Ogólne informacje na temat podstawy prawnej przetwarzania danych na tej stronie internetowej

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych, przetwarzamy jego dane osobowe na podstawie Art. 6(1)(a) RODO lub Art. 9(2)(a) RODO, jeśli przetwarzane są specjalne kategorie danych zgodnie z Art. 9 (1) DSGVO. W przypadku wyraźnej zgody na przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a) RODO. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym (np. poprzez odcisk palca urządzenia), przetwarzanie danych opiera się dodatkowo na § 25 (1) TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Jeśli dane użytkownika są wymagane do realizacji umowy lub wdrożenia środków przedumownych, przetwarzamy dane użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ponadto, jeśli dane użytkownika są wymagane do wypełnienia obowiązku prawnego, przetwarzamy je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Przetwarzanie danych może również odbywać się na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Informacje na temat odpowiedniej podstawy prawnej w każdym indywidualnym przypadku znajdują się w kolejnych punktach niniejszej polityki prywatności.

Odbiorcy danych osobowych

W ramach naszej działalności biznesowej współpracujemy z różnymi podmiotami zewnętrznymi. W niektórych przypadkach wymaga to również przekazania danych osobowych tym podmiotom zewnętrznym. Ujawniamy dane osobowe stronom zewnętrznym tylko wtedy, gdy jest to wymagane w ramach realizacji umowy, jeśli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani (np. ujawnienie danych organom podatkowym), jeśli mamy uzasadniony interes w ujawnieniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub jeśli mamy uzasadniony interes w ujawnieniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 6 (1) (f) RODO lub jeśli inna podstawa prawna zezwala na ujawnienie tych danych. Korzystając z usług podmiotów przetwarzających, ujawniamy dane osobowe naszych klientów wyłącznie na podstawie ważnej umowy o przetwarzaniu danych. W przypadku wspólnego przetwarzania danych zawierana jest umowa o wspólnym przetwarzaniu danych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Szeroki zakres transakcji przetwarzania danych jest możliwy tylko za wyraźną zgodą użytkownika. Użytkownik może również w dowolnym momencie odwołać zgodę, której już nam udzielił. Pozostaje to bez uszczerbku dla legalności gromadzenia danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach; prawo do sprzeciwu wobec reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO)

W PRZYPADKU PRZETWARZANIA DANYCH NA PODSTAWIE ART. 6(1)(E) LUB (F) RODO, UŻYTKOWNIK MA PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA JEGO DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z JEGO WYJĄTKOWEJ SYTUACJI. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA OPARTEGO NA TYCH PRZEPISACH. ABY OKREŚLIĆ PODSTAWĘ PRAWNĄ, NA KTÓREJ OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE DANYCH, NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYM OŚWIADCZENIEM O OCHRONIE DANYCH. JEŚLI UŻYTKOWNIK ZGŁOSI SPRZECIW, NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ JEGO DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE PRZEDSTAWIĆ PRZEKONUJĄCE, GODNE OCHRONY PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH, KTÓRE PRZEWAŻAJĄ NAD JEGO INTERESAMI, PRAWAMI I WOLNOŚCIAMI LUB JEŚLI CELEM PRZETWARZANIA JEST DOCHODZENIE, WYKONYWANIE LUB OBRONA UPRAWNIEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 1 RODO). 21(1) RODO).

JEŚLI DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA SĄ PRZETWARZANE W CELU PROWADZENIA REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ, UŻYTKOWNIK MA PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA JEGO DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY TAKIEJ REKLAMY. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA W ZAKRESIE, W JAKIM JEST ONO POWIĄZANE Z TAKĄ REKLAMĄ BEZPOŚREDNIĄ. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 2 RODO). 21(2) RODO).

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia RODO osoby, których dane dotyczą, są uprawnione do zarejestrowania skargi w organie nadzorczym, w szczególności w państwie członkowskim, w którym zwykle mają miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub miejsce, w którym doszło do domniemanego naruszenia. Prawo do zarejestrowania skargi obowiązuje niezależnie od wszelkich innych postępowań administracyjnych lub sądowych dostępnych jako środki prawne.

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie jego zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane użytkownikowi lub stronie trzeciej w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli użytkownik zażąda bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, zostanie to zrobione tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Informacje o danych, ich poprawianie i usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zażądać informacji o zarchiwizowanych danych osobowych, ich źródle i odbiorcach, a także celu przetwarzania danych. Użytkownik może mieć również prawo do sprostowania lub usunięcia swoich danych. W przypadku pytań dotyczących tego tematu lub jakichkolwiek innych pytań dotyczących danych osobowych, prosimy o kontakt z nami w dowolnym momencie.

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania

Użytkownik ma prawo zażądać nałożenia ograniczeń w zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu użytkownik może skontaktować się z nami w dowolnym momencie. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania ma zastosowanie w następujących przypadkach:

  • W przypadku, gdy użytkownik zakwestionuje prawidłowość zarchiwizowanych przez nas jego danych, zazwyczaj będziemy potrzebować trochę czasu, aby zweryfikować to roszczenie. W czasie trwania tego dochodzenia użytkownik ma prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.
  • Jeśli przetwarzanie danych osobowych użytkownika było/jest prowadzone w sposób niezgodny z prawem, użytkownik ma możliwość zażądania ograniczenia przetwarzania swoich danych zamiast żądania ich usunięcia.
  • Jeśli nie potrzebujemy już danych osobowych użytkownika, a są one potrzebne do wykonywania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • Jeśli użytkownik wniósł sprzeciw zgodnie z art. 21(1) RODO, prawa użytkownika i nasze prawa będą musiały zostać zestawione ze sobą. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, użytkownik ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.

Jeśli użytkownik ograniczył przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – z wyjątkiem ich archiwizacji – mogą być przetwarzane wyłącznie za jego zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych lub z ważnych względów interesu publicznego, na które powołuje się Unia Europejska lub państwo członkowskie UE.

Szyfrowanie SSL i/lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia zakupu lub zapytania przesyłane do nas jako operatora witryny, niniejsza witryna korzysta z programu szyfrującego SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać, sprawdzając, czy wiersz adresu przeglądarki zmienia się z http:// na https://, a także po pojawieniu się ikony kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane przesyłane do nas nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Odrzucanie niechcianych wiadomości e-mail

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w połączeniu z obowiązkowymi informacjami, które należy podać w naszym Powiadomieniu o witrynie, do wysyłania nam materiałów promocyjnych i informacyjnych, o które wyraźnie nie prosiliśmy. Operatorzy tej witryny i jej stron zastrzegają sobie wyraźne prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego wysyłania informacji promocyjnych, na przykład za pośrednictwem wiadomości SPAM.


4. Rejestrowanie danych na tej stronie internetowej


Pliki cookie

Nasze witryny i strony wykorzystują to, co w branży określa się jako „pliki cookie”. Pliki cookie to małe pakiety danych, które nie powodują żadnych uszkodzeń urządzenia. Są one przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (sesyjne pliki cookie) lub są trwale archiwizowane na urządzeniu użytkownika (stałe pliki cookie). Pliki cookie sesji są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Stałe pliki cookie pozostają zarchiwizowane na urządzeniu użytkownika do momentu ich aktywnego usunięcia lub automatycznego usunięcia przez przeglądarkę internetową.

Pliki cookie mogą być wydawane przez nas (własne pliki cookie) lub przez firmy zewnętrzne (tzw. pliki cookie stron trzecich). Pliki cookie stron trzecich umożliwiają integrację niektórych usług firm zewnętrznych ze stronami internetowymi (np. pliki cookie do obsługi usług płatniczych).

Pliki cookie pełnią różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby bez tych plików cookie (np. funkcja koszyka na zakupy lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników lub do celów promocyjnych.

Pliki cookie, które są wymagane do realizacji transakcji komunikacji elektronicznej, do zapewnienia określonych funkcji, z których użytkownik chce korzystać (np. do funkcji koszyka zakupów) lub tych, które są niezbędne do optymalizacji (wymagane pliki cookie) strony internetowej (np. pliki cookie, które zapewniają mierzalny wgląd w odbiorców internetowych), będą przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, chyba że powołano się na inną podstawę prawną. 6(1)(f) RODO, chyba że podano inną podstawę prawną. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu wymaganych plików cookie w celu zapewnienia technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia usług operatora. Jeśli zażądano zgody użytkownika na przechowywanie plików cookie i podobnych technologii rozpoznawania, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i § 25 ust. 1 TTDSG); zgoda ta może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Użytkownik ma możliwość skonfigurowania przeglądarki w taki sposób, aby był powiadamiany za każdym razem, gdy pliki cookie są umieszczane, oraz aby zezwolić na akceptację plików cookie tylko w określonych przypadkach. Użytkownik może również wyłączyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie lub aktywować funkcję usuwania w celu automatycznego usuwania plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcje tej witryny mogą być ograniczone.

Informacje o tym, jakie pliki cookie i usługi są używane w tej witrynie, można znaleźć w niniejszej polityce prywatności.

Zgoda na pliki cookie Borlabs

Nasza strona internetowa korzysta z technologii zgody Borlabs w celu uzyskania zgody użytkownika na przechowywanie określonych plików cookie w przeglądarce lub na korzystanie z określonych technologii oraz na ich dokumentację zgodną z ochroną prywatności danych. Dostawcą tej technologii jest Borlabs GmbH, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg, Niemcy (zwana dalej Borlabs).

Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, w Twojej przeglądarce zapisywany jest plik cookie Borlabs, który archiwizuje wszelkie wprowadzone przez Ciebie deklaracje lub odwołania zgody. Dane te nie są udostępniane dostawcy technologii Borlabs.

Zarejestrowane dane pozostaną zarchiwizowane do momentu, gdy użytkownik poprosi nas o ich usunięcie, samodzielnie usunie plik cookie Borlabs lub gdy cel przechowywania danych przestanie istnieć. Pozostaje to bez uszczerbku dla wszelkich obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa. Aby zapoznać się ze szczegółami zasad przetwarzania danych przez Borlabs, należy odwiedzić stronę https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

Korzystamy z technologii zgody na pliki cookie firmy Borlabs w celu uzyskania wymaganych prawem oświadczeń o zgodzie na korzystanie z plików cookie. Podstawą prawną korzystania z takich plików cookie jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 6(1)(c) RODO.

Pliki dziennika serwera

Dostawca tej witryny i jej stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które przeglądarka użytkownika przekazuje nam automatycznie. Informacje te obejmują:

  • typ i wersję używanej przeglądarki 
  • Używany system operacyjny 
  • Adres URL odsyłacza 
  • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp 
  • Czas zapytania serwera 
  • Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Dane te są rejestrowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 6(1)(f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnym wyświetlaniu i optymalizacji strony internetowej operatora. Aby to osiągnąć, pliki dziennika serwera muszą być rejestrowane.

Formularz kontaktowy

Jeśli prześlesz nam zapytanie za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, informacje podane w formularzu kontaktowym, a także wszelkie podane w nim dane kontaktowe będą przez nas przechowywane w celu obsługi Twojego zapytania oraz w przypadku dalszych pytań. Nie będziemy udostępniać tych informacji bez zgody użytkownika.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie Art. 6(1)(b) RODO, jeśli żądanie użytkownika jest związane z wykonaniem umowy lub jeśli jest to konieczne do przeprowadzenia działań poprzedzających zawarcie umowy. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu kierowanych do nas żądań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na zgodzie użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli została ona wyrażona; zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Informacje wprowadzone przez użytkownika w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do momentu, gdy użytkownik poprosi nas o usunięcie danych, cofnie zgodę na archiwizację danych lub gdy cel, dla którego informacje są archiwizowane, przestanie istnieć (np. po udzieleniu przez nas odpowiedzi na zapytanie użytkownika). Pozostaje to bez uszczerbku dla wszelkich bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności okresów przechowywania danych.

Żądanie przesłane pocztą elektroniczną, telefonicznie lub faksem

Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu lub faksu, jego żądanie, w tym wszystkie wynikające z niego dane osobowe (imię i nazwisko, żądanie), będą przez nas przechowywane i przetwarzane w celu przetworzenia żądania. Nie przekazujemy tych danych dalej bez zgody użytkownika.

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 6(1)(b) RODO, jeśli zapytanie użytkownika jest związane z realizacją umowy lub jest wymagane do wykonania środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach dane są przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu polegającego na skutecznej obsłudze przesłanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli została ona uzyskana; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Dane przesłane nam przez użytkownika za pośrednictwem próśb o kontakt pozostają u nas do czasu, gdy użytkownik zażąda ich usunięcia, cofnie zgodę na ich przechowywanie lub gdy cel przechowywania danych wygaśnie (np. po wypełnieniu prośby). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności ustawowe okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.


5. Narzędzia analityczne i reklama


Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z funkcji usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą tej usługi jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics umożliwia operatorowi witryny analizowanie wzorców zachowań odwiedzających witrynę. W tym celu operator witryny otrzymuje różne dane użytkownika, takie jak odwiedzane strony, czas spędzony na stronie, używany system operacyjny i pochodzenie użytkownika. Dane te są przypisywane do odpowiedniego urządzenia końcowego użytkownika. Przypisanie do identyfikatora użytkownika nie ma miejsca.

Ponadto Google Analytics umożliwia nam między innymi rejestrowanie ruchów myszy i przewijania oraz kliknięć. Google Analytics wykorzystuje różne podejścia do modelowania w celu rozszerzenia zebranych zestawów danych i wykorzystuje technologie uczenia maszynowego w analizie danych.

Google Analytics wykorzystuje technologie umożliwiające rozpoznanie użytkownika w celu analizy wzorców zachowań użytkowników (np. pliki cookie lub odciski palców urządzeń). Informacje o korzystaniu z witryny zarejestrowane przez Google są co do zasady przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są przechowywane.

Korzystanie z tych usług odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 6(1)(a) RODO i § 25(1) TTDSG. Użytkownik może odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie.

Przesyłanie danych do USA odbywa się na podstawie Standardowych Klauzul Umownych (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Firma posiada certyfikat zgodności z „Ramami prywatności danych UE-USA” (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana w ramach DPF jest zobowiązana do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dostawcą pod następującym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Anonimizacja IP

Anonimizacja IP Google Analytics jest aktywna. W rezultacie adres IP użytkownika zostanie skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach, które ratyfikowały Konwencję o Europejskim Obszarze Gospodarczym, przed przesłaniem go do Stanów Zjednoczonych. Pełny adres IP zostanie przesłany na jeden z serwerów Google w Stanach Zjednoczonych i tam skrócony tylko w wyjątkowych przypadkach. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do analizy korzystania z tej witryny przez użytkownika w celu generowania raportów dotyczących aktywności w witrynie oraz świadczenia innych usług na rzecz operatora tej witryny, które są związane z korzystaniem z witryny i Internetu. Adres IP przesłany w połączeniu z Google Analytics z przeglądarki użytkownika nie zostanie połączony z innymi danymi będącymi w posiadaniu Google.

Wtyczka przeglądarki

Użytkownik może zapobiec rejestrowaniu i przetwarzaniu jego danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika przez Google Analytics można znaleźć w Oświadczeniu o ochronie danych Google pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Sygnały Google

Korzystamy z Sygnałów Google. Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, Google Analytics rejestruje, między innymi, Twoją lokalizację, postęp wyszukiwania i postęp YouTube, a także dane demograficzne (dane odwiedzających witrynę). Dane te mogą być wykorzystywane do spersonalizowanej reklamy z pomocą Google Signal. Jeśli użytkownik posiada konto Google, informacje o odwiedzających witrynę zostaną powiązane z jego kontem Google przez Google Signal i wykorzystane do wysyłania spersonalizowanych wiadomości promocyjnych. Dane te są również wykorzystywane do tworzenia anonimowych statystyk dotyczących wzorców online naszych użytkowników.

Przetwarzanie danych na podstawie umowy

Zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych z Google i w pełni wdrażamy rygorystyczne przepisy niemieckich agencji ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.


6. Wtyczki i narzędzia


Czcionki Google (osadzanie lokalne)

Ta strona korzysta z tak zwanych czcionek Google dostarczanych przez Google w celu zapewnienia jednolitego korzystania z czcionek na tej stronie. Te czcionki Google są instalowane lokalnie, więc połączenie z serwerami Google nie będzie nawiązywane w połączeniu z tą aplikacją.

Więcej informacji na temat czcionek Google Fonts można znaleźć pod tym linkiem: https://developers.google.com/fonts/faq oraz w oświadczeniu Google o ochronie danych osobowych pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=en.


7. eCommerce i dostawcy usług płatniczych


Przetwarzanie danych klientów i umów

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe klientów i dane dotyczące umów w celu ustanowienia, ustalenia treści i modyfikacji naszych stosunków umownych. Dane z osobistymi odniesieniami do korzystania z tej strony internetowej (dane dotyczące użytkowania) będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane tylko wtedy, gdy jest to konieczne, aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z naszych usług lub wymagane do celów rozliczeniowych. Podstawą prawną tych procesów jest art. 6(1)(b) RODO.

Zebrane dane klienta zostaną usunięte po zrealizowaniu zamówienia lub zakończeniu relacji biznesowej oraz po upływie wszelkich obowiązujących ustawowych okresów archiwizacji. Pozostaje to bez uszczerbku dla wszelkich ustawowych okresów archiwizacji.


8. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE W PRZYPADKU KONTAKTU PRZEZ E-MAIL


W przypadku pierwszego kontaktu jesteśmy zobowiązani zgodnie z Art. 12, 13 RODO przekazać Państwu następujące obowiązkowe informacje wynikające z przepisów o ochronie danych:

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tylko w zakresie, w jakim istnieje uzasadniony interes przetwarzania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) i wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przetwarzanie jest niezbędne do zainicjowania, uzasadnienia, ukształtowania treści lub zmiany stosunku prawnego między Państwem a nami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub inna norma prawna zezwala na przetwarzanie. Twoje dane osobowe pozostaną u nas do momentu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na przechowywanie lub ustanie cel przechowywania danych (np. po rozpatrzeniu Twojego żądania).

Bezwzględnie obowiązujące przepisy ustawowe – w szczególności okresy przechowywania wynikające z prawa podatkowego i handlowego – pozostają nienaruszone. W każdej chwili masz prawo do bezpłatnego otrzymania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych przez Ciebie danych osobowych.

Przysługuje Ci również prawo do sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Możesz również zażądać sprostowania, usunięcia oraz, w pewnych okolicznościach, ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.